Güncel Finans ve Haberler

Miras Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Bu kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlamaktır.

Aynı kişiye ait tarımsal araziler arasındaki ekonomik bütünlük olup olmadığının tespiti ve bu arazilerin devrine izin verilip verilemeyeceği aşağıdaki kriterlere göre belirlenir.

 • Örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru tarım arazilerinde on dekarın altında olan ve sınırdaş olmayan tarım arazileri ekonomik bütünlük arz etmez devrine izin verilir.
 • Aynı kişiye ait sınırdaş olmayan tarım arazilerinin aralarındaki mesafe on km’den az ve örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru tarım arazilerinde on dekarın üzerinde ise bu araziler arasında ekonomik bütünlük bulunduğu kabul edilir ve devrine izin verilmez.
 • Mülkiyeti aynı kişiye ait, sınırdaş olan tarımsal arazilerin ekonomik bütünlük teşkil ettiği kabul edilir.
 • Aynı kişiye ait tarımsal arazilerden birinin veya birkaçının paylı olması durumunda kişinin tarım arazisi içindeki pay miktarı dikkate alınarak ekonomik bütünlük değerlendirmesi yapılır. Ekonomik bütünlüğün altında ise devrine izin verilir.
 • Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içerisinde tek tarım arazisi olması durumunda devrine izin verilir.
 • Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içerisinde birden fazla tarımsal arazisi olması durumunda bu arazilerinin tamamını mülkiyet devir işlemine konu olması halinde bu taşınmazların devrine izin verilir.
 • Aynı kişiye ait birden fazla tarımsal arazisi olması halinde, ekonomik bütünlük değerlendirmesi sonrasında tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe haiz olmayan kısımlarının devrine izin verilir.
 • Paylı tarım arazilerinde, payın tamamının bir veya birden fazla paydaşa devri halinde, ekonomik bütünlük ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri ile ilgili değerlendirme yapılmaksızın bu arazilerin devrine izin verilir.
 • Paylı tarım arazilerinde ekonomik bütünlüğün altında olan veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin üzerinde olan paylar hissedarlara veya üçüncü kişilere devredilebilir.

Mirasa konu tarım arazilerinin devri

6537 sayılı Kanun’un yürürlüğünden önce (15.05.2014′ ten önce) gerçekleşen ölümlerde, intikal işlemleri bu Kanun hükümlerine tabi değildir. Kanunun yayımı tarihinden önce vefat eden mirasçıların yaptırmış oldukları elbirliği mülkiyeti, mirasçıların talebi halinde veraset ilamı veya rıza-i taksim sözleşmesi çerçevesinde paylı mülkiyete çevrilebilir. Ancak Kanunun çıktığı tarih sonrası gerçekleşen ölümlerde;

Mirasçılar veraset ilamına göre elbirliği mülkiyeti (verasete iştirak) işlemi tesis edebilirler. Tesis edilen elbirliği mülkiyeti işlemi ile Kanun hükümleri çerçevesinde mülkiyetin devri tamamlanmış olmaz.

Mirasçılar, mirasın açılmasından sonra bir yıl içinde ekonomik bütünlüğe haiz olmayan tarım arazilerinin mirasçılara veya üçüncü kişilere aynen mülkiyet devrini gerçekleştirebilir, ekonomik bütünlüğe haiz olan tarım arazilerinin üçüncü kişilere aynen mülkiyet devrini gerçekleştirebilir. Bu mülkiyet devri bir yıl içinde ve aynı anda gerçekleştirilir.

Mirasçılar mirasa konu tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerini mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleştirebilir:

 • Asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli arazi büyüklüğü kriterleri dikkate alınarak bir veya birden fazla mirasçıya devrini kararlaştırabilir.
 • Noter senedi ile aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurabilirler.
 • Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre limitet şirketi kurabilirler.
 • Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini kararlaştırabilirler.

Aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurulduğu takdirde, ortaklardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması hâlinde, diğer ortaklar onalım hakkına sahiptir.

Miras devir işlemlerinde süre

Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet devirlerinin bir yıl içerisinde tamamlanmaması ve yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda, Bakanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için üç aylık süre verilir. Bu süre sonunda da devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi halde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynaklan ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir.

Mirasçıların anlaşamamaları durumunda:

Mirasçılardan her biri, anlaşmazlık durumunda yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilecek. Bu durumda sulh hukuk hakimi, tarımsal arazi veya işletmenin mülkiyetinin;

 • Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya devrine,
 • Birden çok ehil mirasçının bulunması halinde öncelikle asgari geçimini bu işletmeden sağlayan mirasçıya,

Bunun bulunmaması halinde en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması halinde mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verebilecek.

Sınırdaş arazi sahibine onalım hakkı

Tarımsal arazilerin satılması halinde, sınırdaş tarımsal arazi malikleri de onalım hakkına sahip olacak.

Muafiyetler:

Kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 yıl içinde yapılacak intikal işlemlerinde ve mirasçılar tarafından tüzel kişilik kurulan işletmeler; damga vergisi, harç vb. masraflardan muaf olacaktır.

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü:

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur.

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez.

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü:

İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak Kanun ile belirlenmiştir. Bu büyüklüklerin altında ifraz yapılamaz.

İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak Kanun ile belirlenmiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ